รู้จักโรคซึมเศร้าหลังคลอด

On May 23, 2017, Posted by , In Health News, With Comments Off on รู้จักโรคซึมเศร้าหลังคลอด

ช่วงหลังคลอด เป็นระยะของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทางด้านร่างกายเป็นการปรับสภาพของอวัยวะต่างๆ ให้กลับสู่สภาวะปกติ จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น